سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰

بكار گيري عوامل ضد عفوني كننده در عفونت هاي باكتريايي متعاقب آنفلوانزاي نوع A

بكار گيري عوامل ضد عفوني كننده در عفونت هاي باكتريايي متعاقب آنفلوانزاي نوع A

انتخاب ضدعفوني كننده مناسب و بكارگيري روشهاي استاندارد گندزدايي ميتواند در كاهش عفونت های ويروسي و باكتريايي نقش موثري داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي قدرت اثر بخشي ضد عفوني كننده ها رایج ها در پيشگيري عفونت های باكتريايي متعاقب آنفلوانزاي نوع A مي باشد. عفونت های باكتريايي متعاقب آنفلوانزاي شايع پنوموني و مننژيت مي باشد در حاليكه غير شايع عفونت گوش مياني، سينوزيت، آنسفاليت، برونشيت و سپتي سمي مي باشد
مواد ضد عفوني كننده يا گندزداها همه روزه براي ضد عفوني كردن دستگاهها و وسائل پزشكي مانند دستگاه هاي اندوسكوپي، برونكوسكوپي و لوازم جراحي و پانسمان و همچنين اتاقهاي عمل و زايمان، بخشهاي مختلف سوختگي، پانسمان و تزريقات و ICU و CCU و همچنين كف راهروها و سطوح فيزيكي بيمارستانها بكار گرفته ميشوند.
گندزداها يا دزانفكتانتها (Disinfectants) معمولاً به موادي اطلاق ميشود كه براي از بين بردن يا كاهش ارگانيسمهاي بيماريز بر روي اشياء بي جان يا سطوح فيزيكي بكار ميرود و مصرف آن براي بافت زنده ميتواند مضر باشد. گند زدا ميتواند يك ماده شيميايي يا يك روش فيزيكي باشد. موادآنتي سپتيك (Antiseptic-Agents)يا ضدعفوني كننده ها معمولاً براي كاهش تعداد ميكروبهاي سطح پوست يا بافت زنده استفاده مي شوند و مصرف آن براي بافت زنده معمولاً مضر نمي باشد.
درحال حاضر مواد آنتي سپتيك و گندزداهاي موجود در كشور كه با نامهاي تجارتي در بسياري از بيمارستانهاي كشور مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: هالاميد و به آسا (از تركيبات كلر و فنول)، سايدكس (گلوتارآلدئيد)، دتول و كرئولين (تركيبات فنول)، فرمالين (فرماآلدئيد)، هايژن يا هامون(بنزالكونيوم)، اخگر (بنزالكونيوم كلرايد)، وايتكس (آب ژاول يا هيپوكلريت سديوم)، ساولن (ستريمايد + كلرهگزيدين)، ستريمايد يا ستاولن  و ميكرو 10 (تركيبات آمونيوم كواترنر)، دكونكس (تركيبات الكلي و گوانيدين)، الكل 70 درجه، بتادين و يدوفور و پوويدون ايودين (هالوژنها-تركيبات يد دار)، كلرامين و هيپوكلريتها (هالوژنها-تركيبات كلردار)، كلر هگزيدين و هگزاكلروفن (مشتقات دي هيدروكسي ديفنيل متان و كلروفنول) و اشعه .UV
از پودر هالاميد (پس از ساختن محلول با غلظتهاي تعيين شده توسط شركت سازنده) براي گندزدايي ظروف و وسائل موجود در آشپزخانه بيمارستانها استفاده ميشود. از محلول دتول و كرئولين براي گندزدايي سينك و محيط دستشويي ها از محلول به آسا، هايژن يا هامون، اخگر، وايتكس، ساولن و ستاولن براي گندزدايي كف راهروها و سطوح فيزيكي بيمارستانها همه روزه بكار گرفته ميشود. همچنين از محلول سايدكس (گلوتارآلدئيد)، فرمالين، اكسيد اتيلن، هيپوكلريت سديم و اشعه UV براي گندزدايي دستگاهها و وسائل پزشكي (مانند دستگاه اندوسكوپي، برونكوسكوپي، سيستوسكوپ وسائل و لوازمات جراحي و ....)، هوا و كف اتاقهاي عمل، اتاقهاي زايمان، بخشهاي سوختگي، پانسمان-تزريقات و ICU - CCU استفاده ميشود. از مواد ميكرو 10، دكونكس، الكل 70 درجه، بتادين و يدوفور و پوويدون ايودين به عنوان مواد آنتي سپتيك براي ضد عفوني كردن بافتها و سطوح بدن بيماران در بخشهاي جراحي، سوختگي، پانسمان-تزريقات و دندانپزشكي استفاده ميشود.
ويروس آنفلوانزا   3 نوع دارد: A و B و C
نوع A وB علائم بسیار شدید تری دارند و مسئول همه گیری در جامعه هستند. اين ويروسها به از دست دادن آب حساسند و غالباً در شرايط سرد و مرطوب پايداری بيشتر از خود نشان می دهند ویروس آنفلوانزا   نوع A اندازه متوسط تا بزرگ داشته واجد ليپيد است که آنها را به الكل، صابونها و دترجنتها و حساس می کند. از ديگر ضد عفونی کننده هاي موثر هيپوكلريت سديوم، هیدروژن پروکساید، بتادین و ليزول مي باشد. دستها باید با آب گرم و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه شسته شوند.
ويروس آنفلوانزا   نوع  B و C اندازه كوچك تا متوسط داشته فاقد ليپيد است که آنها را به الكل، صابونها و دترجنتها  مقاوم می کند. اين ويروسها نسبت به  هيپو كلريت ها و آلدئيد ها حساسند و غالباً در شرايط سرد و مرطوب پايداری بيشتر از خود نشان می دهند. هيپوکلريت سديم (آب ژاول) بسيار مفيد بوده و رقت توصيه شده 1% مي باشد. در صورتی که برای گندزدايي سطوح متخلخل غلظت سديم هيپوکلريت 5% باشد، زمان تماس 10 دقيقه و بيشتر و سطح قبلاً از مواد آلی پاک شود، براي يک سطح صاف و غير متخلخل 100 ميلي ليتر به ازاي هر متر مربع، 2 يا 3 برابر اين مقدار براي کاربرد روي سطوح متخلخل توصيه ميشود.
از عوامل مهم در عدم كارآيي مواد گندزدادر بيمارستانها مي توان به رقيق نمودن بيش از اندازه آنها بعلت صرفه جويي يا عدم دقت در تهيه آنها اشاره نمود. از عوامل ديگر ميتوان از نوع روش، تكنيك يا وسائلي كه بدين منظور استفاده ميشود نام برد كه ممكن است تكنيكهاي بكار گرفته شده مطا بق با دستورالعمل كارخانه يا شركت سازنده مواد گندزدا نباشد. بهرحال استفاده نامناسب از اين مواد و ساير روشهاي استريليزاسيون و گندزداموجب افزايش ميكروارگانيسمهاي بيمارستاني و مقاومت آنها نسبت به مواد گندزداي رايج در بيمارستانها شده است.
كلمات کلیدی: عوامل ضد عفونی كننده ، عفونت های باكتريايي ، آنفلوانزاي نوع A
نوشته شده توسط محمود طاهری در 8:29 |  لینک ثابت   •